COC, Rồng Đỏ người nước Huệ (Trần Đức Anh Sơn)
Lượt xem: 466

“…Nhìn lại vấn đề Trần Đức Anh Sơn bị kỷ luật, không khó để hiểu được rằng Trần Đức Anh Sơn đại diện cho một lực lượng học giả của Việt Nam quan tâm đối với Biển Đông… Việc kỷ luật này là một cảnh báo (cho những ai) có quan điểm tiêu cực với Trung Quốc”.

Read more