Trường hợp đặc biệt tái cử tổng thư tình huống hi hữu làm chủ tịch nước? (Người Buôn Gió)
Lượt xem: 633

“…Qua những điều trên, có thể thấy chẳng có trường hợp đặc biệt, tình huống hi hữu nào mà tự nhiên còn mỗi ông Nguyễn Phú Trọng là người duy nhất. Tất cả những điều ấy đều do ông sắp đặt những tiêu chí chỉ có mình ông có…”

Read more