Những luồng ý kiến về việc ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhiệm kỳ Tổng thư thứ ba (Nguyễn Bình)
Lượt xem: 238

“…Toàn bộ sự việc này có ý nghĩa rằng, đảng giờ đây không cần che giấu, không cần tô son điểm phấn như trước đây nữa, sự thống trị được khẳng định công khai. Nhóm lãnh đạo vừa thống trị trong đảng, vừa lãnh đạo đảng thống trị nhân dân…”

Read more
Thời cung oán (Phạm Đình Trọng)
Lượt xem: 273

“…Trọng lên danh sách tiến cử thì thấy rõ sự lựa chọn nhân sự của ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, của đại hội 13 là không căn cứ vào đức độ con người và năng lực làm việc mà căn cứ vào thế lực chính trị bảo lãnh cho nhân sự đó…”

Read more