Tillerson nói về sự hỗn loạn trong chính sách đối ngoại Trump để lại phía sau (Kelly Bjorklund)
Lượt xem: 256

“…Sự hiểu biết của ông ấy về các sự kiện toàn cầu, sự hiểu biết của ông ấy về lịch sử toàn cầu, sự hiểu biết của ông ấy về lịch sử Hoa Kỳ thực sự rất hạn chế. Thực sự thật là khó nói chuyện với một người thậm chí không hiểu khái niệm tại sao chúng ta lại nói về điều này…”

Read more