Sự tiếp nhận Kim Dung Việt Nam sau 1975 - phác thảo tình hình những giải bộ (Vương Trí Nhàn)
Lượt xem: 969

“…Trong hành động ông ta có một quan niệm thực dụng “Trộm cũng được, cướp giật cũng chẳng sao miễn đừng sát hại nhân mạng hoặc tham lam là được. Cướp giật một miếng để cứu sống sinh mạng con người không phải là hành động tàn bạo.”..

Read more
Hãy đoạn tuyệt lối mòn (Phạm Phú Khải)
Lượt xem: 1033

“…Cho nên không có gì lạ nếu nhiều người Việt Nam, dù là trí thức và yêu nước thật sự, đã chọn nhầm đảng để trao phó cuộc đời của mình, để đến cuối đời phải than trách. Bởi vì văn hóa nói chung và văn hóa chính trị của Việt Nam xưa nay nói riêng phần lớn vẫn chỉ kiềm kẹp tư tưởng hơn là giải phóng tư tưởng tự do của mỗi người…”

Read more
Cạn kiệt dầu sẽ rút ngắn tuổi thọ chế độ trước năm 2025? (Phạm Chí Dũng)
Lượt xem: 991

“…Cùng với ba tử huyệt nợ công quốc gia, nợ xấu ngân hàng và thâm thủng ngân sách đang lộ ra ngày càng rõ, triển vọng trữ lượng dầu khí cạn kiệt có thể rút ngắn đáng kể tuổi thọ của chế độ cầm quyền tại Việt Nam trước thời điểm năm 2025…”

Read more