Vặt lông vịt (Từ Thức)
Lượt xem: 830

“…xứ nào cũng có thuế. Nhưng thiên hạ dùng thuế vào việc công ích, trong khi ở những nước bệ rạc, người ta vặt lông vịt để nấu xáo măng ăn một mình, hay nhậu nhẹt với phe đảng…”

Read more
Sống với ý nghĩa (Jonathan London)
Lượt xem: 918

“…Chắc phải tập chung vào những điều mà có thể tác động đã, dần và dần đúng lên… chắc phải tự hỏi, trong ngày này, trong tuần này, trong tháng này tôi và chúng ta cũng có thể làm gì…”

Read more