Việt Nam: Chống tham nhũng đấu đá nội bộ gắn kết nhau như thế nào? (Carlyle A. Thayer)
Lượt xem: 1824

“…Phan Văn Anh Vũ thất bại khi cố trốn thoát Việt Nam để đến Đức, đã làm cho giới truyền thông tập trung vào chuyện đấu đá nội bộ lộ liễu của Đảng. Điều này sẽ làm chấm dứt lời tuyên truyền của Việt Nam về một đất nước ổn định không có rủi ro chính trị…”

Read more
Cảm nhận mùa xuân (Hoàng Thi)
Lượt xem: 862

“…Và bây giờ đất nước sắp sang Xuân
Dân đã tỉnh và không thờ Đảng nữa
Lấy chính nghĩa để tạo thành điểm tựa
Quyết đồng lòng đánh bại Đảng gian tham…”

Read more