Thế mới gọi chính quyền (Nguyễn Xuân Nghĩa)

Lượt xem: 1097

“…Lại còn có nhà tôi đến nhắc mãi vẫn không treo. Tết năm nay thực hiện chỉ đạo cấp trên, UBND phường đi treo. Nhà nào không muốn treo cũng có "treo cờ"!...”

treoco_mungtet

Từ ngày 26 tết đến nay, sáng nào cũng như sáng nào loa phường đều "nhắc khéo" dân chúng treo cờ đón tết.

Sáng 28 tết, mỗi tổ dân phố có một ông tổ trưởng tổ dân phố dẫn vài thanh niên "mầm" vác từng bó cờ mới tinh đi buộc vào từng thân cây, từng cột điện trước nhà dân. Vừa lúc một ông cựu chiến binh tên là Dân cũng định cầm cờ ra treo, thấy vậy, ông Dân nói:

- Ấy chết! Để tôi tự treo lấy, khỏi phiền các chú.

Ông tổ trưởng dân phố nói:

- Bác để bọn thanh niên nó treo. Cờ phường mới tinh. Treo đồng loạt cờ mới cho đẹp!

Ông Dân nói:

- Thế mới đúng. Từ nay cứ đến ngày treo cờ UBND phường phải cử người mang cờ của phường đi treo cho dân. Để dân tự treo, cái cũ cái mới, cái thụt ra, cái thò vào. Không đẹp!

Ông tổ trưởng nói:

- Lại còn có nhà tôi đến nhắc mãi vẫn không treo. Tết năm nay thực hiện chỉ đạo cấp trên, UBND phường đi treo. Nhà nào không muốn treo cũng có "treo cờ"!

Chợt nhớ năm 1946, chỉ một ông Hồ dẫn một dúm lính việt minh từ hang Bắc Bó-Cao Bằng về Hà Nội đọc Bản tuyên ngôn độc lập đi mượn, cũng làm được cho 25 triệu dân (số dân lúc đó) chấp nhận chính quyền cộng sản, bất chấp hậu họa. Bây giờ cũng chỉ ông tổ trưởng tổ dân phố và cái loa phường cũng đủ làm cho 1000 hộ dân treo cờ.

Chính quyền thế mới gọi là "chính quyền!"

Nguyễn Xuân Nghĩa

Nguồn: facebook.com/profile.php?id=100010665992632