Đất nước với kẻ (Lã Minh Luận)
Lượt xem: 1379

“…Những “kẻ sĩ cao cấp” này leo lên đến nấc thang cuối cùng là để cống hiến cho đất nước hay để vinh thân phì gia, vì cái chủ nghĩa cá nhân của họ? Vì sao đất nước kiệt quệ? Vì sao đất nước lâm nguy? Có phải vì những kẻ sĩ này không có tinh thần quốc gia, dân tộc?...”

Read more
GS Chu Hảo & soul-searching (Phạm Lửa Hạ)
Lượt xem: 887

“…Tôi không nói nên dịch ‘tự diễn biến‘ là ‘soul-searching’, nhưng từ này giúp hiểu rõ hơn lý do Đảng muốn trừng trị những ai muốn tự phân tích một cách sâu sắc hoặc đau đớn các giá trị/niềm tin/động cơ/hành động đạo đức [của Đảng/đảng viên]…”

Read more