.... Lên không xuống...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 242

Nghe vè Bộ trưởng nói điêu
Phát biểu theo kiểu chồn liều sưu cao
Nghe vè Bộ trưởng tào lao
Vặt lông khốn nạn tầm phào bất lương…

nguyenhongdien
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Giỏi tài nhảy xổm là Xăng
Kim chưa châm đít đã tăng ào ào
Lên không xuống dân khổ gào
Cán vạch vượt mức tiền vào túi quan

Mặc dân nhiếc trách thở than
Độc quyền thổi giá leo thang tốc hành
Mặc dân chửi rủa tanh bành
Não trạng của đỉẻng gian manh dốt đều

Nghe vè Bộ trưởng nói điêu
Phát biểu theo kiểu chồn liều sưu cao
Nghe vè Bộ trưởng tào lao
Vặt lông khốn nạn tầm phào bất lương

Tư duy thấp kém tầm thường
Quái thai quái thú một phường ranh ma
Lên không xuống lột sạch da
Dân cõng nợ thuế mả cha đỉẻng khùng

....😡

Bích Nguyễn