.... Não Bộ trưởng...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 279

…Tư cách phát biểu đáng khinh
Đần tham não rỗng lộng hình đỉẻng gian
Lưu manh phá hại ăn tàn
Tội đồ như nước ngày càng dâng cao…

hanoi_trong_mua

Hà Nội ngập nước tả tơi
Không biết bơi cũng phải bơi té hồn
Cuộc sống chẳng khác lời đồn
Mênh mông biển nước dập dồn lênh đênh

Ngập đầu vận nước đang lên
Xe lớn xô sóng lăn kềnh mạng con
Tiếng dân than khóc mỏi mòn
Trời cao rơi lệ sớm còn đầu thai

Nhân tai cộng với thiên tai
Nước lên chứng tỏ thiên tài đỉẻng ta
Mới hay Bộ trưởng Hồng Hà
Dân chửi bà cố mả cha bất bình

Tư cách phát biểu đáng khinh
Đần tham não rỗng lộng hình đỉẻng gian
Lưu manh phá hại ăn tàn
Tội đồ như nước ngày càng dâng cao

....

Bích Nguyễn

tranhongha05