.... Nhớ tháng đen...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 300

…Máu xương chiến trận không hổ tướng
Bia khắc thêm trang sử can trường…

linh_vnch15

Ôm xuôi tay súng lặng vai buông
Thất thểu chân lê bước dặm buồn
Chân trời nắng tắt đêm dần xuống
Cuối Tháng Tư Đen nước mắt tuôn
Sông núi tả tơi đời đổi hướng
Nợ hai vai gánh nỗi niềm thương
Vô danh chí cả soi muôn trượng
Chẳng thẹn đời trai tỏa sáng gương
Máu xương chiến trận không hổ tướng
Bia khắc thêm trang sử can trường

🖤

....

linh_vnch14

Bích Nguyễn