.... Dân bị vặt lông....! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 312

“…Dân bị vặt lông chỉ mong
Phơi bày sự thật viển vông dị thường
Xóa hết cờ máu bất lương
Đừng vẽ liềm búa quê hương chết mòn..”

extreme_poverty

Dân bị vặt hết lông rồi
Mấy trăm thứ thuế bỉ bôi tháng ngày
Danh sách tích tụ hàng dài
Nợ công dân trả oằn vai giữa trời

Dân bị vặt lông nghẹn lời
Thở than còn ít cọng đời tượng trưng
Mấy ngày Tết chẳng kịp mừng
Lật trang đời khổ góc rừng vực sâu

Dân bị vặt lông thảm sầu
Đòn tù tra khảo canh thâu tơi bời
Sống đời đói rách tả tơi
Địa ngục trăn trối khắp nơi oan hồn

Dân bị vặt lông hết khôn
Bóc lột lao động tích tồn bất nhân
Lưu dân hong xác phơi thân
Cúi đầu dưới ách thiệt thân hoang tàn

Dân bị vặt lông dã man
Phe nhóm lợi ích moi gan giật giành
Đỉẻng che xảo quyệt gian manh
Đỉẻng giấu chủ nghĩa trời hành diệt vong

Dân bị vặt lông chỉ mong
Phơi bày sự thật viển vông dị thường
Xóa hết cờ máu bất lương
Đừng vẽ liềm búa quê hương chết mòn

....

😎😡😎😡

Bích Nguyễn