.... Chúng những con bò...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 261

Giặc đến chẳng dám ho
Chực chờ đầu lấp ló
Quà thiếu sợ vô lò
Biếu Tết đâu ra đó
Quan cao túi phải to…

dieudom_quantren

Chúng là những con bò
Được cấy não xin cho
Chuyên môn sủa như chó
Dáng đứng luôn thập thò
Đầu năm phải ngóng ngó
Trước cửa nhà quan to
Đi Tết quà mừng đó
Chỉ vài túi xịn xò

Chúng là những con bò
Việc nước chẳng phải lo
Chổng mông cụp đuôi chó
Đầu cúi chầu mặt mo
Đời phải cứng chỗ đó
Được nương thân qua đò
Quà Tết thêm phước thọ
Gói vài túi tròn vo

Chúng là những con bò
Chờ thịt vô nồi kho
Quen bầy đàn như chó
Giặc đến chẳng dám ho
Chực chờ đầu lấp ló
Quà thiếu sợ vô lò
Biếu Tết đâu ra đó
Quan cao túi phải to

....😡

Bích Nguyễn