.... Đội lốt...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 294

…Sói đội lốt người phường ranh xảo
Gian manh bầy đỉẻng cướp lộn .ào…

wolf_under_sheepskin03

Đất nước mình ngày đêm rỉ máu
Quê nhà nặng nợ gánh đời đau
"Độc lập" mà lòng dân nhốn nháo
Tan tành chỗ cắt rún chôn nhau
"Tự do" lãnh đủ đòn tra khảo
No đói chờ tùy bữa cháo rau
"Hạnh phúc" hoang tàn theo cơm áo
Phơi thây Cả Nước Xuống Hố mau
Sói đội lốt người phường ranh xảo
Gian manh bầy đỉẻng cướp lộn .ào

....

Bích Nguyễn