Năm mươi (50) năm thảm sát Mậu Thân 1968

Lượt xem: 11948

Hoàng Phủ Ngọc Tường mâu thuẫn như vẹm về thảm sát Mậu Thân 1968:

1. Năm 1982 thì tự nhận có mặt tại Huế trong Tết Mậu Thân 1968 (đài Open Vault);

2. Năm 1997 lại chối bay chối biến (đài RFI).

Vũ Thế Phan