.... Án giam...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 337

“…Vũ Tiến Chi giữ tinh thần đấu tranh
Mười năm án xử nặng tanh
"Nói xấu lãnh đạo" chất thành án giam…”

vutienchi01

Đỉẻng ngày đêm sợ hoang mang
Gia tăng bắt bớ xóm làng chẳng yên
Xích xiềng giam giữ cuồng điên
Chế độ man rợ tuyên truyền gian manh
Vu khống chồng ghép tội danh
"Chống nhà nước" cáo buộc thành án giam

Lương tâm lương thiện đồng cam
Chia sẻ các trang mạng (!) làm vì dân
Thẳng thắn quan điểm cá nhân
Vũ Tiến Chi giữ tinh thần đấu tranh
Mười năm án xử nặng tanh
"Nói xấu lãnh đạo" chất thành án giam

....😡

Bích Nguyễn

Tham Khảo: https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/appeal-trial-upheld-10-year-sentence