.... Phỉ báng...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 421

Toọng búng rắc vãi vo tròn múc cho
Lùa vô miệng cá vồ to…

salt_bae_tolam08

Tô Lâm đại diện chánh quyền
Đớp ngoạm táp hóc lưu truyền cháu con
Bóp xỏ liệng đút xiên đòn
Toọng búng rắc vãi vo tròn múc cho
Lùa vô miệng cá vồ to
Trơ trẽn bẩn thỉu mặt mo mạt tàn
Đỉẻng ra thế giới thở than
Phỉ báng Tổ quốc tiêu tan giống nòi ....

Bích Nguyễn