....Rối tung banh ...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 346

Đeo bị xin ăn đầu phớt lạnh
Mác-Lê chủ nghĩa bị trời hành…

tolam_tuong_mac01

Thịt bò dát vàng bỗng vang danh
Một bữa ăn đời rối tung banh
Toọng ngay miệng tưởng như trúng mánh
Xiên đút vô nhai nhép ngon lành
Rắc muối táp đại đâu vội tránh
Num bờ oanh (👍) lè lưỡi nhe nanh
Đeo bị xin ăn đầu phớt lạnh
Mác-Lê chủ nghĩa bị trời hành

....😎😡

tolam_saltbae

Bích Nguyễn