.... Một/một...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 354

....Một đứa đớp thịt vàng thộn mặt
Một phiên tòa chướng mắt ô danh
Độc tài giễu cợt lưu manh
Thua Người Phụ nữ đấu tranh Nhân quyền...

salt_bae_tolam06

Một đứa đớp thịt vàng thộn mặt
Một phiên tòa chướng mắt ô danh
Độc tài giễu cợt lưu manh
Thua Người Phụ nữ đấu tranh Nhân quyền
Bình dân Chính trị tự nhiên
Rõ mặt đỉẻng đỏ võ biền bất nhân

Một đứa hả họng dân cõng nợ
Một phiên tòa hoãn/sợ lương tri
Điều 117 (+ điều 88) sửa đổi gì
Giam giữ tùy tiện chẳng quy tội tình
Hay chỉ là thứ luật rình
Vu khống chụp mũ mô hình tiểu nhân

😎

....

phamdoantrang41

Bích Nguyễn

Tham khảo:

https://www.voatiengviet.com/.../pham-doan.../6295179.html