.... Lâm đời nay...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 464

“…Lương dân cõng nợ bàng hoàng
Đói cơm rách áo hai hàng lệ rơi
Thuế tăng sống chẳng còn hơi
Tô Lâm đấm lậm ăn chơi mút mùa..”

salt_bae_tolam02

Cõng nợ công nhớ họ Tô
Lâm trận miệng giống cá Vồ kém sang
Thịt bò rắc muối dát vàng
Khiến cho Bộ trưởng Công an đổi đời

Nổi tiếng sâu mọt ăn chơi
Báo Tây quảng cáo khắp trời nhục lây
Chạy tít đầu bảng Sếp đây
Ăn chơi tới bến đớp lầy mặt mâm

Từ nay bia miệng Tô Lâm
Miếng nuốt khó nhả tím bầm ruột gan
Tội đám mặc áo bò vàng
Lập công cũng chỉ thuộc hàng tép riêu

Bao nhiêu công cán cao siêu
Làm sao bì được tiền tiêu tẩy trần
Tiệc che mắt thánh tham sân
Bôi trơn lại quả thế thân thả giàn

Lương dân cõng nợ bàng hoàng
Đói cơm rách áo hai hàng lệ rơi
Thuế tăng sống chẳng còn hơi
Tô Lâm đấm lậm ăn chơi mút mùa

....😡

Bích Nguyễn

salt_bae_tolam03

salt_bae_tolam01