.... chó chết...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 373

“…Lũ chó chết ra tay chó chết
Dửng dưng trước thảm cảnh hồi hương
Lũ chó chết gian manh chó chết
Biển người tránh Covid tang thương…”

lanhdao_chochet

Lũ chó chết mừng khi chó chết
Nhục cái đầu thiêu đốt niềm tin
Lũ chó chết cầm quyền đáng chết
Hủy lương tâm xấu hổ tự nhìn
Lũ chó chết chờ hả họng chết
Phết lửa tham tim óc vô tình
Lũ chó chết đáng ra phải chết
Biện hộ gì thay chữ u minh

Lũ chó chết ngày tàn sắp chết
Còn hung hăng ra sức thị uy
Lũ chó chết mấy lần xém chết
Cố hốc giành ăn giữa thời suy
Lũ chó chết thuộc dòng chó chết
Nhai nuốt toỏng rồi/ói được gì
Lũ chó chết manh nha đỉẻng chết
Tàn hại dân gặp cảnh gian nguy

Lũ chó chết ra tay chó chết
Dửng dưng trước thảm cảnh hồi hương
Lũ chó chết gian manh chó chết
Biển người tránh Covid tang thương
Lũ chó chết ba hoa chó chết
Hứa trước dân hỗ trợ hoang đường
Lũ chó chết đập đầu chó chết
Có hiểu không 400 km đoạn trường

baycho_bi_tieuhuy

....

Bích Nguyễn