.... Đỉẻng & Dân ...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 508

Tại sao dân khổ
Tại sao dân đói
Tưởng tượng nổi không
Không tưởng tượng nổi
Bị vặt hết lông
Bị nhốt trong lồng…

cachly_covid07

Tiền thuế đâu rồi
Tiền cướp đâu rồi
Sao không đưa lại
Phụ vào giúp dân
Cho dân nghèo được
Ít ngày sống thêm

Đỉẻng mày ác quá
Đỉẻng mày cướp hết
Mau đem trả lại
Trọn tình cứu dân
Cho dân thấy được
Ánh sáng đường hầm

Đừng lừa dân nữa
Đừng tưởng dân ngu
Các gói cứu trợ
Giấu đầu lòi đuôi
Đỉẻng mày quen thói
Ăn bẩn như ruồi

Tại sao dân khổ
Tại sao dân đói
Tưởng tượng nổi không
Không tưởng tượng nổi
Bị vặt hết lông
Bị nhốt trong lồng

Đỉẻng mày theo giặc
Đầu óc lưu manh
Quên hết dân lành
Trong cơn khốn khó
Nhờ dịch mà ló
Mặt chó mặt dày

Đỉẻng mày là thuyền
Dân là dòng nước
Lòng dân cạn kiệt
Trời đất bão giông
Lòng dân dậy sóng
Đỉẻng mày đi đoong

....😎

khunghoang_covid

Bích Nguyễn