....Mẹ anh hùng...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 656

“…Cả đời bọn đỉẻng cứ giàu
Cả đời Mẹ cứ dãi dầu đói run
Mẹ liệt sĩ/Mẹ anh hùng
Muốn giữ chút đất đã cùng nắng mưa…”

heroic_mother02

Mẹ ơi! Số Mẹ khổ hoài
Chống sao được với một loài súc sanh
Chúng là bọn chó chồn lanh
Chuyên giết hại hút máu tanh dân nghèo
Cả Nước Xuống Hố eo sèo
Mà đỉẻng ác cứ khôn lèo mị dân
Mẹ từng nuôi đỉẻng quên thân
Đưa con đỡ đạn chết dần còn đâu
Cả đời bọn đỉẻng cứ giàu
Cả đời Mẹ cứ dãi dầu đói run
Mẹ liệt sĩ/Mẹ anh hùng
Muốn giữ chút đất đã cùng nắng mưa
Giờ Mẹ sáng mắt cũng thừa
Hèn tham chúng quyết chẳng chừa Mẹ ra

....

heroic_mother

Bích Nguyễn