.... Lạc hồn...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 509

“…Lạc hậu lạc sách lạc thầu
Lạc hồn lạc vía lạc đầu óc heo
Dạy thật/học thật eo sèo
Dạy giả/học giả nát nghèo lương tâm...”

Từ thành thị tới nông thôn
Cải cách hệ thống đọng tồn mối lo
Giáo dục theo kiểu xin cho
Ban phát chữ nghĩa từ lò mục hư

Học giả/thi giả đầu tư
Học thật/thi thật rối từ dưới lên
Nhân tài giả/ngồi ghế trên
Nhân tài thật/cơ hội hên không còn

Chỉ là sự việc cỏn con
Căn bệnh thành tích ăn mòn thấu xương
Học xong khổ hận đầy đường
Mưu sinh nghẹn đắng mười phương nặng nề

Tương lai thảm não ê chề
Kiến thức thực tế bốn bề ngác ngơ
Văn bằng chứng chỉ bá vơ
Học hàm/học vị ầu ơ ví dầu

Lạc hậu lạc sách lạc thầu
Lạc hồn lạc vía lạc đầu óc heo
Dạy thật/học thật eo sèo
Dạy giả/học giả nát nghèo lương tâm

Khẩu hiệu càng lậm càng hâm
Lãnh đạo vơ vét gian thâm khấu trừ
Từ những cái não cặn dư
Thật giả/giả thật gầm gừ miếng ăn

....

phamminhchinh07

Bích Nguyễn