.... Rác & Bác...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 603

Rác cứ nằm đó chờ
Bác cứ nằm cho thờ..

 

song_voi_rac01

Dân sống chung với rác
Như sống chung với Bác
Bác không có chỗ chôn
Rác không có chỗ chôn

Rác lộ thiên quá thối
Bác lộ nguyên kiếp thối
Dân nói cũng vậy mà thôi
Đỉẻng chịu đấm ăn xôi

Dân không còn chỗ thở
Đành oán than trách quở
Rác cứ nằm đó chờ
Bác cứ để cho thờ

Dân chịu không có nổi
Đỉẻng ngày càng tội lỗi
Dân thấm thía mùi hôi
Đỉẻng càng ló mặt tồi

Rác cứ nằm đó chờ
Bác cứ nằm cho thờ

....

song_voi_rac02

Bích Nguyễn