....Khoe chi...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 502

Harvard nổi tiếng thơm lành
Đâu dễ trà trộn lộng hành khai man
Chờ gì cái Bộ dối gian
Chờ thêm thành tích khai toàn bằng điêu...

nguyenkimson03

Lập lờ bệ phóng bon chen
Hồ sơ chức vụ được phen nấu xào
Nhận vơ bằng cấp nháo nhào
Sợ nhất học vấn Đông Lào tráo danh

Harvard nổi tiếng thơm lành
Đâu dễ trà trộn lộng hành khai man
Chờ gì cái Bộ dối gian
Chờ thêm thành tích khai toàn bằng điêu

Phất phơ bay bổng cánh diều
Đứt dây rớt xuống đất liều mạng toi
Thành tích thí chuột gài mồi
Mặt người cốt sói sớm lòi hết đuôi

Khoe chi hình thức múa môi
Chỉ cần mẫu mực sáng soi học đường
Trung thực đạo đức như gương
Trả lại đúng tiếng Lớp Trường Thầy Cô

....

nguyenkimson04

Bích Nguyễn

Tham khảo: bbc.com/vietnamese/vietnam-56636253