.... Nghề thơ Việt...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 620

…Nghề thơ Việt nâng ngôi nịnh hót
Ngỡ chọn bài mật rót vào tai
Ai ngờ theo đỉẻng ăn mày
Chửi trộm gà lợn trúng ngay giải nhì…

tho_chui_antrom

Nghề thơ Việt ba hoa câu chữ
Lục bát vần ngôn ngữ trộn xào
Mặc tình Nhà nước nuôi bao
Sáng trưa chiều tối ra vào tém chia

Nghề thơ Việt tăm tia mũ nỉ
Lúc bưng bô ngủ nghỉ như in
Gần xa hắt tiếng tanh rình
Gặp đâu cũng trét bùn sình tưởng ngon

Nghề thơ Việt sống còn hớn hở
Miễn có ăn trăn trở đứng ngồi
Mấy người trớt quớt giữ ngôi
Ý từ nguyên tắc thả mồi lo thân

Nghề thơ Việt kết phần đạo nhái
Lập Hội thi bè phái thấp cao
Giải này giải nọ tầm phào
Giải nhì giải nhất nháo nhào bỉ bôi

Nghề thơ Việt nâng ngôi nịnh hót
Ngỡ chọn bài mật rót vào tai
Ai ngờ theo đỉẻng ăn mày
Chửi trộm gà lợn trúng ngay giải nhì

....

Bích Nguyễn