....Tiện sĩ...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 341

Thói đời trù dập không biết ngượng
Phe nhóm lũ bè lưỡi không xương
Loạn thu chi bao che cộng hưởng
Ngành Giáo dục nát bét như tương…

vuthuhuong_nguyenthituat01

Rõ chưa tiện sĩ Vũ Thu Hương
Phát ngôn về trách nhiệm nhà trường
Gây tranh cãi hiện nguyên chân tướng
Lộ liễu văn bằng loại não ươn
Chuyện cô Tuất bị đì ám chướng
Thôi thúc Thanh tra Bộ am tường
Thói đời trù dập không biết ngượng
Phe nhóm lũ bè lưỡi không xương
Loạn thu chi bao che cộng hưởng
Ngành Giáo dục nát bét như tương
Tư duy ấu trĩ lời không tưởng
Thọc gậy xu thời tiện sĩ Hương

....

Bích Nguyễn