.... Năm triệu đứa...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 566

…Năm triệu đứa hành dân khốn đốn
Năm triệu đứa súc sinh láo hỗn
Năm triệu đứa giết người không gớm
Năm triệu đứa lợi riêng phe nhóm…

namtrieu_dangvien_csvn01

Năm triệu đứa khùng ngáo khoe khôn
Mặt đỏ tim đen vía cô hồn
Theo chủ thuyết Tàu Nga đần độn
Đẩy dân vô địa ngục ác ôn

Năm triệu đứa ứng với lời đồn
Nhắc tên là dân muốn buồn nôn
Lú Niễng Ngọng Gật Bưng kinh tỡm
Bù nhìn chia ăn chốn hậu môn

Năm triệu đứa phe phái hệ xồn
Tiếng dữ gian lan khắp làng thôn
Chín mốt năm đời dân bất ổn
Lừa nhau xác lạnh chết không chôn

Năm triệu đứa chẳng biết Tổ tôn
Phản bội tiền nhân họa lộng ngôn
Lòi lếu láo lỡm lừa lầm lộn
Trả vay bao xương trắng hận dồn

Năm triệu đứa hành dân khốn đốn
Năm triệu đứa súc sinh láo hỗn
Năm triệu đứa giết người không gớm
Năm triệu đứa lợi riêng phe nhóm

....

Bích Nguyễn