....Sư quốc doanh vui...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 985

"Sư quốc doanh vui biết bao nhiêu"
Nhờ cầu an hóa giải vong siêu
Thị trường âm phủ theo thị hiếu
Vàng mã sớ tâu rửa tiền tiêu…

thaychua_demtien

"Sư quốc doanh vui biết bao nhiêu"
Cúng dường Sư hoan hỉ phiêu phiêu
Cúng mãi cúng hoài làm sao thiếu
Đầu tư chuông mõ chẳng tốn nhiêu
Lợi ích nhóm thêm tiền quà biếu
Xây chùa đền miếu lãi rất nhiều
Bá tánh thập phương ngu đủ kiểu
Buôn thần bán thánh lợi trăm điều

"Sư quốc doanh vui biết bao nhiêu"
Nhờ cầu an hóa giải vong siêu
Thị trường âm phủ theo thị hiếu
Vàng mã sớ tâu rửa tiền tiêu
Hối lộ tâm linh hàng tối thiểu
Ma tha quỉ bắt hết đường kêu
Cúng sao giải hạn đời nhược tiểu
Cầu chỗ thiên đường sớm tiêu diêu

....

su_quocdoanh07

dem_tien_chua01

dan_cung_chua_tien

Bích Nguyễn