.... Ác tăng...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 973

…Phật trời có mắt hiển linh
Thánh thần chủ thể anh minh công bằng
Làm ơn hóa kiếp mấy thằng
Phá đời phá đạo ác tăng lằng nhằng…

ac_tang_uongbia

Học ngu thi rớt đâm phiền
Chạy việc biên chế tốn tiền mẹ cha
Cạo đầu mặc áo cà sa
Kinh pháp ráng học vài ba câu hùa

Đầu tư tìm chỗ lập Chùa
Vãng lai thí phát cào vùa con nhang
Khói hương phủ cõi thiên đàng
Trận đồ bát quái niết bàn u mê

Rượu bia phẩm vật khỏi chê
Tiệc tùng dâng cúng hả hê nói cười
Thượng lưu sống khỏe như rươi
Đám đông mê tín tiền tươi chất đầy

Oan hồn chết chỉ một thây
Hoang mang lộng giả một bầy quỉ ma
Đã vào Chùa chắc khó tha
Trẻ già trai gái xắt ra giá hời

Lưu manh tôn giáo hại đời
Ba hoa giảng đạo đất trời nổ tung
Tha hóa tệ nạn điên khùng
Lợi dụng tín ngưỡng tôn sùng âm binh

Phật trời có mắt hiển linh
Thánh thần chủ thể anh minh công bằng
Làm ơn hóa kiếp mấy thằng
Phá đời phá đạo ác tăng lằng nhằng

....

ac_tang

Bích Nguyễn