.... Dân chẳng đủ no...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 724

…Đất cấn nợ nợ đầy ra đó
Dân cong lưng quằn rát mặt mo
Xuân ơi! Nhắn cạn lời to nhỏ
Tết Tết về dân chẳng đủ no…

ngudan_laco_bambien

Tết Tết về dân chẳng đủ no
Đỉẻng in cờ máu tặng biếu cho
Khuyến khích đồng bào qua gian khó
Cam tâm sợ chết chẳng dám ho

Giành ăn hết tặng dân cờ hó
Khuyến khích dân cầm chẳng đắn đo
Lầm mê tưởng lây mùi thịt chó
Đổi chác cờ chắc dễ ăn no

Chẳng cần biết mưu gian thước đọ
Phòng giặc vây quỉ kế mà lo
Đã biết trước dã tâm tham thó
Chẳng che cho dân tránh họa to

Đỉẻng rước giặc cúi đầu rúm ró
Làm chư hầu lép vế co ro
Lập đặc khu rừng này biển nọ
Cho thuê đất tiếng cũng như cho

Đất cấn nợ nợ đầy ra đó
Dân cong lưng quằn rát mặt mo
Xuân ơi! Nhắn cạn lời to nhỏ
Tết Tết về dân chẳng đủ no

....

laco_bambien02

Bích Nguyễn