.... Chúng tôi chống đỉẻng...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 808

…Chống đỉẻng bè phái chẳng sợ chi
Ký sinh sâu mọt đáng khinh khi
Lương tri trí tuệ không ngơi nghỉ
Thẳng thắn phang tên lũ mặt chì…

tunhan_luongtam09

Chống đỉẻng tham nhũng chẳng sợ sai
Phản đối bất công ghét độc tài
Lương tâm lương thiện không khiếp hãi
Phản biện đối đầu lũ nhân tai
Chế độ dã man còn tồn tại
Hành hình tù tội quá khổ sai
Gây chia rẻ đói nghèo thảm hại
Đất nước tương tàn thật bi ai

Chống đỉẻng bè phái chẳng sợ chi
Ký sinh sâu mọt đáng khinh khi
Lương tri trí tuệ không ngơi nghỉ
Thẳng thắn phang tên lũ mặt chì
Chư hầu nô lệ quân thổ phỉ
Khí tiết núi sông phải gan lì
Đạo đức anh hùng luôn bền chí
An nguy xã tắc phải thực thi

....

donghanh_tunhan_luongtam02

Bích Nguyễn