.... đỉẻng...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 701

…Từ ngày đỉẻng quang vinh
Quê hương thống khổ điêu linh
91 năm u mê tối tăm chưa tỉnh
Xô Hết Cả Nước xuống vũng sình

congsan_supdo02

Từ ngày có đỉẻng về
Dân mình nhục nhã ê chề
Nghèo đói vẫn đói nghèo hơn thế
Xuống Hàng Chó Ngựa thật thảm thê

Từ ngày đỉẻng tới nhà
Xóm làng giống bãi tha ma
Xạo láo vẫn tuyên truyền ra rả
Xuống Hố Cả Nước chẳng nhận ra

Từ ngày đỉẻng quang vinh
Quê hương thống khổ điêu linh
91 năm u mê tối tăm chưa tỉnh
Xô Hết Cả Nước xuống vũng sình

....

 Bích Nguyễn