.... Trả nợ...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 634

…Dây nhợ quấn lòng thoòng
Cả đêm nằm hoảng sợ
“Kim cang ấn" như không
Đợi đến ngày trả nợ

tapcanbinh_phutrong

Phú quý tựa phù vân
Công danh như gió thoảng
Lo tham phú phụ bần
Trụ ý toàn ơn đỉẻng

Bầu phiếu chốt không dư
Lập trình theo kịch bản
Ba lần Tổng Bí thư
Ghế dính keo chàng hảng

Biết rằng tuổi đã cao
Toàn đỉẻng tin giao tiệm
Cướp đứng chực bên rào
Toong là xong trách nhiệm

Đang sức thở liều xiều
Thủ hai chức cao nhất
Còn hưởng chả bao nhiêu
Phát ngôn luôn bất nhất

Dây nhợ quấn lòng thoòng
Cả đêm nằm hoảng sợ
“Kim cang ấn" như không
Đợi đến ngày trả nợ

nguyenphutrong108

Bích Nguyễn