.... Đồ hèn thứ Mười Ba...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 849

…Đồ hèn thứ Mười Ba
Luyện bí kíp điêu ngoa
Bán nước bằng mật mã
Lừa dân thói gian tà
Ôm hai ghế không nhả
Tiếp nhiệm kỳ thứ ba

Đồ hèn thứ Mười Ba
Cỡ anh bảy anh ba
Khéo khoe tài đấu đá
Chim chích lợn ba hoa
Bấu cánh diều ra rả
Toàn bè mắm thối tha

Đồ hèn thứ Mười Ba
Ngồi họp ngủ như gà
Rành chốt nghề đánh bả
Hại người tróc xương da
Vờn giấu tay ném đá
Cò mồi chẳng buông tha

Đồ hèn thứ Mười Ba
Lết lê cũng ráng ra
Ngồi ghế hàng chủ tọa
Đủ vây cánh phe nhà
Thời thế vai anh Cả
Đốt lò ngại đốt ta

Đồ hèn thứ Mười Ba
Luyện bí kíp điêu ngoa
Bán nước bằng mật mã
Lừa dân thói gian tà
Ôm hai ghế không nhả
Tiếp nhiệm kỳ thứ ba

....

phutrong_xuanphuc03

Bích Nguyễn