...."Sếu đầu bàn"...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 674

…Viettel công nghiệp quốc phòng
MobiFone hóa viễn thông toàn cầu
EVN đứng hàng đầu

seu_daudan02

Phát triển nhanh "Sếu đầu bàn"
Bộ ba cao cấp ra ràng tiến xa
Hầm thuốc bắc ướp mật xà
Đầu tư Kế hoạch trên đà thi công
Viettel công nghiệp quốc phòng
MobiFone hóa viễn thông toàn cầu
EVN đứng hàng đầu
Phe nhóm lợi ích làm giàu rất nhanh
Nhậu cho đất nước tan tành
Biển đỏ/bỏ đỉẻng chồn lanh cáo già

😅😆🤣😁

seu_daudan01

Bích Nguyễn