....Cầu / Tiêu...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 566

“…Mong qua tai ách bị đốt thiêu
Cầu mãi cầu hoài sao vẫn thiếu
Cúi xin lúc chết được tiêu diêu
…”

tatthanhcang_lethanhhai

Cầu có nhiều tiền mặc sức tiêu
Cúi xin linh ứng được mọi điều
Quyền lực tóm thu về một chiếu
Thế gian hơn hết chỗ tham liều
Của cải lâu đài dù lộ liễu
Khi lên lúc hạ vẫn ăn nhiều
Liếc mắt biết ngay lò chơi đểu
Mong qua tai ách bị đốt thiêu
Cầu mãi cầu hoài sao vẫn thiếu
Cúi xin lúc chết được tiêu diêu

....

Bích Nguyễn