.... Lộn nhà/Lộn trường...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 782

“…Tiến sĩ huênh hoang như pháo nổ
Ra trường tốt nghiệp kiếp bưng bô
Mục ruỗng lộn nhà thêm xấu hổ
Công tư hành xử kiểu côn đồ...

nha_lonnguoc

Lập trình giáo dục kiểu robot
Thành tích thanh tra nơi hứng hô
Giáo gian giáo mác xiên lút cổ
Bè phái tranh ăn rõ mưu đồ

Giáo án giáo khoa luôn kể khổ
Vô nhân vô nghĩa giả thầy cô
Tiền thu thập diện không tính sổ
Mặc xác tương lai có chi mô

Tiểu học Trung học giờ thấy ngộ
Truyền lan kỹ năng sống ngây ngô
"Đau cẳng" lưng gù không dư chỗ
Học xong "hại độc" kiếp nặc nô

Tiến sĩ huênh hoang như pháo nổ
Ra trường tốt nghiệp kiếp bưng bô
Mục ruỗng lộn nhà thêm xấu hổ
Công tư hành xử kiểu côn đồ

....

mu_hue

Bích Nguyễn

"Đau cẳng/cao đẳng".

"Hại độc/đại học".