Ngày tàn (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 570

…Mấy đứa bưng bô chơi quá đểu
Làm thơ bắt đọc để biêu riêu
Trên dưới ướt mồ hôi chảy nhiễu
Ấn Kim Cang phải bấm tay nhiều…

nguyenphutrong_run03

Tao biết ngày tàn khó tránh tiêu
Tới ngày chôn/ướp khỏi phải thiêu
Hơi thở tao giờ đây rất yếu
Lắc lư cũng sắp đứt dây thiều
Mấy đứa bưng bô chơi quá đểu
Làm thơ bắt đọc để biêu riêu
Trên dưới ướt mồ hôi chảy nhiễu
Ấn Kim Cang phải bấm tay nhiều


Tao sống một đời bẩn hèn điêu
Bán nước hại dân giở đủ chiêu
Ném đá giấu tay trò ma miểu
Người hiền lương bức tử cũng nhiều
Nhất thể hóa cũng thành vô hiệu
Ngai vàng buông ma đón quỉ kêu
Cô hồn uổng mạng chờ đi điếu
Chết yểu oan gia nó tới khều

Trần Thị Tuyết Nhung

nguyenphutrong_run04