....Triết nô...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 679

…Bù nhìn chữ nghĩa thay rơm
Dòng sông đã cạn chỉa chôm được gì
Các cặp phạm trù khả thi
Vẫn chưa thoát được sức ì khó nhai

laphoi_triethoc01

Bút nô sĩ nổ giáo nô
Bây giờ xuất hiện triết nô mã tà
Triết luận phục vụ đỉẻng ta
Lý thuyết tư tưởng triết gia xào bài
Duy vật biện chứng miệt mài
Ý thức vật chất hôm nay rõ rồi
Trường phái lập luận rất tồi
Khéo xoay thuận hướng chỗ ngồi kiếm cơm
Bù nhìn chữ nghĩa thay rơm
Dòng sông đã cạn chỉa chôm được gì
Các cặp phạm trù khả thi
Vẫn chưa thoát được sức ì khó nhai
Đổi nghề bắt cá cao tay
Lập hội chia chác trong ngoài vậy thôi
Phạm trù thứ nhất mắc toi
Chung - Riêng hợp nhất miếng mồi khó tha
"Của dân (là) của đỉẻng đó mà"
"Của đỉẻng không thể nào là của dân"
Rạch ròi đâu thể lần khân
Thực chất Hội Triết học cần "Triết nô"

.....

Trần Thị Tuyết Nhung

laphoi_triethoc03