....Kiếp nông dân...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 573

…Lưới trời lồng lộng soi đèn
Đừng cố gian ác ép chèn lòng dân
Kiếp nông dân khổ muôn phần
Ruộng đất do đỉẻng xoay vần vẽ tô

vuan_dongtam01

Đồng Tâm gắn với máu xương
Cánh đồng Sênh chẳng tầm thường lẻ loi
Đất đai bỗng hóa miếng mồi
Các nhóm xâu xé ăn hôi tranh phần
Kẻ cướp biến thành nạn nhân
Dàn cảnh xử án nông dân cạn lời
Công bằng Độc lập xa vời
Bức cung tra tấn tơi bời đánh đe
Luật rừng muôn thuở bao che
Trang bị vũ khí hầm hè giết dân
Tội ác đỉẻng chất cao ngần
Chung kết phải trả bội phần mới cam
Lập mưu vu khống tội phàm
Đời đời trả giá tiếng tham nhục hèn
Lưới trời lồng lộng soi đèn
Đừng cố gian ác ép chèn lòng dân
Kiếp nông dân khổ muôn phần
Ruộng đất do đỉẻng xoay vần vẽ tô
Cho đời gạo sắn khoai ngô
Cho mình thân kẻ tội đồ án lưu😪
Đỉẻng giương khẩu hiệu rối bù
Búa liềm cờ máu bịt mù mắt dân
Chuyên quyền sinh sát bất nhân
Kiếp nông dân sống vạn lần tối tăm😪

dongtam10

dongtam09

....

Trần Thị Tuyết Nhung