....Hồn xuôi...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 494

…Tiễn cho khuất mắt một thằng dâm hư
Đương thời chính thức bí thư
Vướng mỹ nhân kế cắt trừ giang san
Cống nạp xã tắc tiêu tan

damma_phieu03

Tèng tèng truy điệu hồn xuôi
Toàn dân coi đỉẻng chồn lùi điếu teng
Vận nước đang lúc rối ren
Tội chưa đếm hết chèng bèn ra đi
Làm cho đất nước như ri
Xếp hàng rọ mõm chồn lì nguyên băng
Hả hê chẳng chút lăn tăn
Tiễn cho khuất mắt một thằng dâm hư
Đương thời chính thức bí thư
Vướng mỹ nhân kế cắt trừ giang san
Cống nạp xã tắc tiêu tan
Tiếng đời khinh miệt gánh mang nghiệp quèn
Bỏ đỏ rồi chết toàn đen
Khả phiêu bia miệng lê chen ngậm cười
Buông cờ liềm búa hại người
Phiêu diêu đám đỉẻng đười ươi lộn chuồng

....

Trần Thị Tuyết Nhung