....Nợ công...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 446

….Nợ công đỉẻng tiêu chi thoải mái
Đời cháu con phải trả dài dài
Vay mới trả cũ càng kinh hãi

no_cong01

Lạm phát tiền tệ đỉẻng phải vay
Xuống Hố Cả Nước đã an bày
Nợ công đỉẻng tiêu chi thoải mái
Đời cháu con phải trả dài dài
Vay mới trả cũ càng kinh hãi
Bác xài đời con trả miệt mài
Tái cơ cấu nợ càng tệ hại 
Quan cứ xài dân trả luôn tay

....

no_cong03

Trần Thị Tuyết Nhung