....Mở LON & đậy L U...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 885

Ăn tham nói ẩu đâm ghiền
Bày trò phung phí bạc tiền mới khôn
Mở LON - Hương tức lộn ngôn
Đậy L U - Xuân khiến hết hồn toàn dân

lon_lu01

Chế độ ta thật tuyệt vời
Sáng kiến chống ngập khắp nơi Sài Thành
Đựng L U hứng nước cho nhanh
Mưa rơi đâu sợ tranh giành của ai
Tiến sĩ có óc khôi hài
Đội L U há miệng mắc quai hết hồn
Mưa dồn L U hứng nước tồn
Triều cường nước úng ngập thôn L U cười
Chế độ ta thật rõ mười
Quốc hội biểu quyết người người ý chung
Phát biểu nhức óc lung tung
Độ L U chống ngập không khùng cũng điên
Ăn tham nói ẩu đâm ghiền
Bày trò phung phí bạc tiền mới khôn
Mở LON - Hương tức lộn ngôn
Đậy L U - Xuân khiến hết hồn toàn dân

Trần Thị Tuyết Nhung