.....Lò ấp chánh án...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 967

…Giả vờ sơ suất lộn liền ác ôn
Cái tòa án kiểu lận hồn
Điều hành tư pháp du côn hỗn liều
Tay sai hành pháp trớ trêu
...

nguyenhoabinh03

Ấp ra cái bọn đần đần
Ngồi ghế chánh án chia phần khôn lâu
Không biết óc để tận đâu
Bày trò chỉ để tóm thâu quyền hành
Thà đừng mở miệng khôn lanh
Tối cao khuất tất loanh quanh hại đời
Cầm cân công lý như chơi
Tội không thành có bao người oan khiên
Xử mà như thế quá phiền
Giả vờ sơ suất lộn liền ác ôn
Cái tòa án kiểu lận hồn
Điều hành tư pháp du côn hỗn liều
Tay sai hành pháp trớ trêu
Rồi ra càng rõ lắm điều bình phong
Lò ấp chánh án chơi ngông
Lò tôn ấp vậy là xong luật rừng

....

nguyenhoabinh04

Trần Thị Tuyết Nhung