Hịch Triều đình (Cóc Tía)

Lượt xem: 1796

Nếu hèn nhát không vùng lên dẹp loạn
Nỗi nhục này lưu dấu mãi ngàn năm
Nước sông nào mong rửa sạch hờn căm
Núi non nào mong lấp đầy ô uế.

toquoc_trenhet

Ngẫm thế sự, lòng ngổn ngang trăm mối
Nhìn triều đình, bọn quan lại mưu cầu
Kẻ bán nước, mặt vênh vênh tự đắc
Người trung kiên, hèn nhát gục cúi đầu

Tiếc một thời, liệt oanh đời nhà Lý
Vung gươm thiêng, khiếp vía bọn ác tà
Thương Bà Trưng, nữ nhi đầy khí tiết
Cưỡi voi rừng, giặc Đông Hán chạy xa

Nay Tổ Quốc thêm một lần nguy biến
Bọn cháu con nhu nhược lại tham quyền
Đưa đất nước vào vòng vây lệ thuộc
Tương lai nào cho nước Việt mai sau

Hỡi bao nhiêu những Văn nhân, Chí sĩ
Sao nằm im không dám ngóc nổi đầu
Để vài thằng bán nước óc ngựa trâu
Dám dọc ngang làm càn tay thâu tóm

Hãy vùng lên vặt sạch đầu bọn ngợm
Vung gươm thiêng tiêu diệt bọn gian thần
Mau tống cổ bọn cháu con Chiêu Thống
Dìm bùn sâu hậu Ích Tắc tham tàn

Nếu hèn nhát không vùng lên dẹp loạn
Nỗi nhục này lưu dấu mãi ngàn năm
Nước sông nào mong rửa sạch hờn căm
Núi non nào mong lấp đầy ô uế.

Cóc Tiá

Nguồn: facebook.com/luan.lequang.505?h