....Sáng mắt...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 525

…Chất chồng oán hận bao người khổ đau
Lầm tin theo điẻng nháo nhào
Trắng đêm sáng mắt nỗi đau mấy đời…

huongve_dongtam01

Vì dân quyết giữ đất "DIE"
Uổng công theo đỉẻng đến ngày đất nêm
Vu khống chống đối tội thêm
Thanh toán diệt họa giết êm bịt mồm
Mưu gian kế bẩn đỉẻng gờm
Lực lượng vây hãm đầu hôm kinh hồn
Giờ thì tiếng nổi hơn cồn
Điẻng cướp hợp pháp du côn ác hèn
Tội nghiệp thay kiếp dân quèn
Lắc lay trước gió phận đèn tối thui
Không còn đất đủ cắm dùi
Chất chồng oán hận bao người khổ đau
Lầm tin theo điẻng nháo nhào
Trắng đêm sáng mắt nỗi đau mấy đời

Trần Thị Tuyết Nhung