....89 năm nhìn lại....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1000

“…Ước 89 năm không áo đỉẻng
Đâu mang danh lũ cướp ươn hèn
Giai cấp trá danh đừng đục khoét
Phận thân nào thế kiếp dân đen…’

treem_vietnam05

89 năm có đỉẻng kinh hoàng
Xuân về nghèo đói khổ điêu tàn
Biết bao cảnh tan thương ly tán
Gieo bất công cưỡng chế nát tan

89 năm có đỉẻng thê lương
Xuân về lặng lẽ khắp quê hương
Lộ màu bánh vẽ hồng hoang tưởng
Đầu độc dân tình sống nhiễu nhương

89 năm có đỉẻng quan liêu
Xuân về bất hạnh lạnh tiêu điều
Đâu còn mức ấm no tối thiểu
Oán hận dâng tràn tiếng dân kêu

89 năm có đỉẻng mị dân
Xuân về càng tham nhũng bất nhân
Vơ vét hết giang san khánh tận
Giáo điều ngu chủ thuyết cùng bần

Ước 89 năm không áo đỉẻng
Đâu mang danh lũ cướp ươn hèn
Giai cấp trá danh đừng đục khoét
Phận thân nào thế kiếp dân đen

....

treem_vietnam04

Trần Thị Tuyết Nhung